บุคลากรนายรุ่งโรจน์ ง้าวกาเขัยว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้

นางผ่องพรรณ นามะเสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางขวัญใจ ใจกันทา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวบุผา ขัดปัญญา
ลูกจ้าง
นางสาวพิมประภา ยารังสี
ลูกจ้างบันทึกข้อมูล
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น