วิสัยทัศน์


·        วิสัยทัศน์ 
 ผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และความสุขที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว
·        พันธกิจ  
1.               ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม  สู่ครอบครัวและชุมชน
2.               สร้างเสริมสุขภาพชุมชน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาใน 
           พื้นที่
3.               บูรณาการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความสุข เครือข่าย          
           บริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการที่ดี
·        เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.                       ลดอัตราการป่วยตายใน 5 กลุ่มโรคสำคัญ
2.                       ลดการป่วยรายใหม่ใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ
3.                      โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ  ได้รับการรับรองคุณภาพ 
               ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน
4.                       บุคลากรมีคุณภาพ  ความสุข  ศรัทธา  และผูกพันต่อองค์การ
5.                      เพิ่มรายได้ ประหยัดรายจ่าย มีเงินเหลือใช้ เพื่อการพัฒนา 
·        ค่านิยม (Core Value)
1.                  มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสุขภาพองค์รวม
2.                   ให้บริการด้วยความสุขกาย สุขใจ อบอุ่น
3.                   ใฝ่เรียน ใฝ่รู้เพิ่มความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ
4.                  ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และธรรมภิบาล
5.                   รังสรรค์ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น